OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE

1. UVOD

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja internetske trgovine (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) društva Rexel d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, matični broj: 5003555000, ID ZA PDV.: SI 75777037 prije korištenja web stranice https://www.rexel.hr/ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internetske trgovine društva Rexel d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, matični broj: 5003555000, ID ZA PDV.: SI 75777037 smatra se da su korisnici u svakom trenutku u cijelosti upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja internetske trgovine kao i odredbama Općih uvjeta prodaje Prodavatelja, te da iste u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima uređuje odnose između Posjetitelja stranica i Kupaca te Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i postupak kupoprodaje putem internetske trgovine odnosno naručivanja, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave Proizvoda kao i svih ostalih pitanja vezanih za internetsku trgovinu.

Tumačenje pojedinih izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije):

1. Prodavatelj: znači društvo Rexel d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, matični broj: 5003555000, ID ZA PDV.: SI 75777037;

2. Web stranica: znači www.rexel.hr koja je u vlasništvu Prodavatelja;

3. Kupac: znači pravna osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Web stranici;

4. Posjetitelj stranica: je osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na Web stranicu te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

5. Korisnici znači Kupac i Posjetitelj stranica zajedno;

6. IT: znači internetska trgovina proizvoda dostupna na Web stranici Prodavatelja;

7. Proizvod: znači svaki proizvodi koji je istaknuti na Web stranici, a koje je moguće kupiti putem IT-a.

2. PODRUČJE PRIMJENE I VALJANOST OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti odnose se isključivo na IT Proizvoda na Web stranici Prodavatelja i uređuju međusobna prava i obveze Korisnika i Prodavatelja.

Ovi Opći uvjeti isključuju primjenu bilo kojih drugih uvjeta poslovanja, osim odredbi mogućeg pisanog ugovora koji su sklopili Prodavatelj i Kupac na prijedlog Kupca.

Izuzev prethodno navedenog, te ukoliko isto nije drugačije određeno ovim Općim uvjetima, na odnose između Prodavatelja i Kupca ujedno se primjenjuju Opći uvjeti prodaje Prodavatelja.

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku, a pod uvjetom javne objave na Web stranici. Svaka verzija Općih uvjeta posebno je datirana. Prodavatelj također zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ponudu Proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i drugi sadržaj Web stranice, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetnoj Web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

U slučaju da bilo koje pitanje nije uređeno ovim Općim uvjetima i/ili Uvjetima prodaje Prodavatelja, na isto se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima; Zakona o elektroničkoj trgovini; Direktiva 2002/65/ez od 23. rujna 2002. o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima i o izmjeni Direktive Vijeća 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ; Direktiva 2011/83/eu od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktiva 2000/31/EZ - Direktiva o elektroničkoj trgovini od 8. lipnja 2000. te drugi primjenjivi propisi.

3. REGISTRACIJA KAO PREDUVJET ZA INTERNETSKU TRGOVINU (IT)

Posjetitelj stranice ima pravo na kupnju putem IT Prodavatelja samo ukoliko se isti prethodno registrira putem elektroničkog obrasca na Web stranici Prodavatelja i u te svrhe unese potrebne osobne podatke u predviđeni registracijski elektornički obrazac. Registracija je moguća i prilikom kupnje Proizvoda.

Korisnik popunjavanjem obrasca potvrđuje točnost i potpunost navedenih osobnih podataka u online obrascu te potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine kao i Opće uvjete prodaje Prodavatelja. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na elektroničku poštu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i njegove elektroničke pošte.

Registracijom na Web stranici Prodavatelja, Korisnik dobiva korisničko ime koje je jednako adresi njegove elektroničke pošte te odabire svoju korisničku lozinku. Korisničko ime i lozinka Korisnika nedvosmisleno ga određuju i povezuju s unesenim podatcima.

Ukoliko Korisnik želi u bilo koje vrijeme promijeniti svoju e-mail adresu, mora poslati zahtjev na elektroničku adresu webshop@rexel.hr. Promjena e-mail adrese izvršit će se isti ili najkasnije sljedećega radnog dana, a Korisnik će biti obaviješten putem nove e-mail adrese.

4. PRETHODNA OBAVIJEST

Prodavatelj se obvezuje Kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Proizvoda, odnosno prije nego bude obvezan odgovarajućom ponudom, pružiti sljedeće informacije o:

Prodavatelju: naziv i sjedište društva, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja, glavni predmet poslovanja, matični broj, porezni broj, naziv registra u kojem je Prodavatelj registriran, kontakt-podatke koji omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon)

Financijskoj usluzi (plaćanju): opis glavnih obilježja financijske usluge; ukupna cijena koja mora biti jasno i nedvosmisleno definirana; također mora biti jasno prikazano uključuju poreze, naknade, pristojbe i troškove te vrijeme valjanosti tog podatka; ako je potrebno, odgovarajuću obavijest o postojanju posebnih rizika uz koje je vezana financijska usluga, a o čemu ovisi cijena te da dosadašnje poslovanje nije pokazatelj budućeg; obavijest da je moguće da postoje drugi porezi i/ili roškovi koji se ne plaćaju preko Prodavatelja; svako ograničenje razdoblja u kojem je dana informacija valjana; način plaćanja i poslovanja; svaki specifični dodatni trošak za Korisnika korištenjem sredstava daljninske komunikacije, ako se takav dodatni trošak zaračunava;

Ugovoru o kupoprodaji:

(a) postojanje odnosno nepostojanje prava odustajanja od Ugovora o kupoprodaji te, ako pravo odustajanja postoji, njegovo trajanje i uvjeti njegova ostvarivanja, uključujući i podatke o iznosu čije se plaćanje može zahtijevati od potrošača (plaćanje usluge pružene prije odustajanja), kao i o posljedicama neostvarivanja toga prava;

(b) minimalno trajanje ugovora na daljinu u slučaju financijskih usluga koje se obavljaju trajno odnosno s ponavljanjima;

(c) podaci o svim pravima koja strankama stoje na raspolaganju za jednostrani raskid ugovora na temelju uvjetâ ugovora na daljinu, uključujući i ugovorne kazne i troškove vraćanja Prodizvoda koje snosi Kupac te ukoliko postoji, plaćanju razumnog djela cijene u takvim slučajevima te obrascu za prijevremeni raskid;

(d) praktične upute za ostvarivanje prava odustajanja, uključujući, između ostalog, adresu na koju treba poslati obavijest o odustajanju te slučaju isključenja prava na jednostrani raskid ugovora Kupca;

(e) država članica odnosno države članice čije zakone dobavljač uzima kao temelj uspostave odnosa s potrošačem prije sklapanja ugovora na daljinu;

(f) sve ugovorne odredbe o pravu primjenjivom na ugovore na daljinu i/ili o nadležnom sudu;

(g) jezik, odnosno jezici, na kojima su sastavljeni ugovorni uvjeti i prethodne informacije, kao i jezik, odnosno jezici, na kojima dobavljač uz pristanak potrošača komunicira tijekom trajanja ugovora na daljinu;

Proizvodu:ukupna maloprodajna cijena koja uključuje ukupne troškove, a u slučaju da ne može biti izračunata unaprijed obavijest Kupcu o načinu izračuna cijene ; osnovna svojstva Proizvoda (uključujući i postprodajne usluge i jamstva te uvjetima korištenja istih) te vrijeme valjanosti tog podatka; dostupnost Proizvoda (svaki Proizvod koji se nudi u internetskoj trgovini trebao bi biti dostupan u razumnom roku); uvjeti isporuke Proizvoda (način, mjesto i datum isporuke); način plaćanja i dostave ili provedbe te vrijeme valjanosti tog podatka; vrijeme valjanosti ponude; postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke;

Mehanizmima izvansudskog rješavanja spora, te načinu za korištenje istih, uključujući podatke o kontakt-osobi ili odjelu za pomoć kupcima.

Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se Prethodna obavijest dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju isti navede kao kontakt prilikom registracije.

Prethodna obavijest mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku, što ne isključuje istodobnu mogućnost uporabe drugih jezika.

Ostale informacije raspoložive su na zahtjev Korisnika, a kojim putem će Korisnik biti obaviješten i o prirodi takvih informacija.

5. PONUDA PROIZVODA

Zbog prirode načina poslovanja putem interneta, ponuda Proizvoda putem IT često se i brzo ažurira: Međutim, ponekad nije moguće pravovremeno ažurirati podatke iz razloga što se prikaz i provjera dostupnosti pojedinog Proizvoda na skladištu Prodavatelja vrši u realnom vremenu kao rezultat sinkronizacije IT-a s robnim programom unutar društva iz kojeg razloga Prodavatelj zadržava pravo izmjene navedenih podataka i/ili dostupnosti Proizvoda prije potvrde narudžbe Kupcu.

Prodavatelj nije odgovoran za moguće pogreške u podacima i/ili specifikacijama pojedinih Proizvoda.

Svaki Proizvod dostupan na Web stranici IT-a označen je „na zalihi“, odnosno „nije na zalihi“.

Slike Proizvoda na IT-u su simbolične te je moguće odstupanje slike Proizvoda od stvarnog Proizvoda, a što ne utječu na specifikaciju samog Proizvoda te Prodavatelj nije odgovoran za takva odstupanja. Kupac nema pravo reklamacije Proizvoda sa navedene osnove.

6. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca prilikom IT-a zaključuje se u trenutku kada Prodavatelj Kupcu pošalje e-poštu s naslovom „Potvrda narudžbe“. Od tog trenutka cijene i drugi uvjeti kupnje su fiksni i obvezujući za obje strane, osim ukoliko nije drugačije navedeno ovim Općim uvjetima.

Kupac je osoba s podacima navedenima prilikom predaje narudžbe. Naknadno mijenjanje podataka o Kupcu, osim promjene adrese e-pošte u skladu s odredbama ovih Oćih uvjeta, nije moguće.

Ugovor o kupoprodaji, odnosno elektronička poruka pod nazivom „Potvrda narudžbe“ pohranjuje se u elektroničkom obliku na odlaznom serveru Prodavatelja i Kupcu je dostupna u njegovu korisničkom profilu te se pohranjuje za razdoblje propisano zakonom.

7. UPUTE ZA KUPOVINU PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE (IT)

Naručivanje Proizvoda u IT-u obavlja se na Web stranici Prodavatelja 24 sata na dan i 7 dana u tjednu. Kupac Proizvode može odabrati i naručiti s pomoću popisa Proizvoda koji se nalazi na Web stranicama IT-a. Svi Proizvodi navedeni na Web stranici dostupni su do isteka zaliha.

 1. Prije predaje narudžbe Kupac ima priliku pregledati cjelokupni sadržaj narudžbe i ispraviti eventualne pogreške. Prije izvršenja narudžbe, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o (i) glavnim obilježjima Proizvoda; (ii) maloprodajnoj cijeni, troškovima prijevoza, a ukoliko to nije moguće izračunati unaprijed, o načinu izračuna istih; (iii) uvjetima otkaza ili raskida ugovora; (iv) minimalnom roku u kojem je Kupac vezan ugovorom, ako je primjenjivo; (v) obavijest da maloprodajna cijena sadrži sve troškove ili ukoliko nije moguće izračunati takvu cijenu unaprijed, obavijest o načinu izračuna cijene, (vi) u slučaju isporuke digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka ako je izvršavanje započelo uz prethodni izričiti pristanak Kupca i njegovu potvrdu da time gubi pravo odustajanja. Na Web stranici Prodavatelj će, najkasnije na početku postupka naručivanja, jasno i čitljivo navesti primjenjuju li se u pogledu isporuke ikakva ograničenja i koja se sredstva plaćanja prihvaćaju.

 2. Predajom narudžbe Kupac izričito potvrđuje svoju obvezu plaćanja. Kupac predaje narudžbu klikom na oznaku „Predaj narudžbu/Narudžba s obvezom plaćanja“.

 3. Nakon predaje narudžbe, Kupac dobiva obavijest e-poštom da je narudžba zaprimljena u informacijskom sustavu Prodavatelja (elektronička poruka naslovljena s „Potvrda primanja narudžbe“). Kupac uvijek ima pristup sadržaju i statusu narudžbe u svojem korisničkom profilu u IT-u. Narudžba Proizvoda od strane Kupca ne obvezuje Prodavatelja da isporuči naručene Proizvode sve do trenutka kada Prodavatelj ne potvrdi narudžbu (poruka e-pošte naslovljena s „Potvrda narudžbe“).

 4. Nakon primitka narudžbe u informacijski sustav Prodavatelj pregledava narudžbu, provjerava dostupnost naručenih Proizvoda i potvrđuje narudžbu ili je s razlogom odbija. Prodavatelj može nazvati Kupca na njegov kontakt-broj telefona radi provjere podataka ili kako bi se osigurala točnost isporuke. Prilikom isporuke Proizvoda koje Prodavatelj nema na zalihama u svojem skladištu, vezan je na isporuku od svojeg dobavljača i vrijeme u kojem dobavljač Prodavatelja može isporučiti Proizvod. Prodavatelj obavještava kupca e-poštom o predviđenom roku isporuke i drugim informacijama u vezi isporuke Proizvoda. Ako je rok isporuke vrlo dug i Kupac ne želi čekati, o istome može obavijestiti Prodavatelja pisanim putem u roku od 3 dana od dana zaprimanja e-pošte o predviđenom roku isporuke, u kojem slučaju će Prodavatelj ukloniti iz narudžbe predmetni Proizvod i Kupcu vratiti već eventualno uplaćena sredstva, a ostale Proizvode iz narudžbe po izboru Kupca isporučiti ili narudžbu u cijelosti stornirati. Ako dobavljač Prodavatelju ne potvrdi isporuku naručenih Proizvoda najkasnije u roku od 10 dana od dana zaprimanja narudžbe, Prodavatelj može narudžbu Kupca odbiti zato što Proizvod više nije dostupan. S danom odbijanja narudžba Kupca prestaje važiti. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu prouzročenu duljim rokovima isporuke ili zbog neizvršene isporuke Proizvoda koje Prodavatelj nema na zalihi u vlastitom skladištu.

 5. Prodavatelj potvrđuje narudžbu elektroničkom porukom „Narudžba potvrđena“, pri čemu se smatra da je ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Prodavatelja i Kupca zaključen.

 6. Prodavatelj u dogovorenom roku Proizvod priprema i šalje ili priprema za osobno preuzimanje te o tome e-poštom obavještava Kupca. Prodavatelj e-poštom obavještava Kupca i o politici odustajanja od ugovora, komu se obratiti u slučaju kašnjenja u isporuci te komu se obratiti u slučaju pritužbe.

8. ONLINE KUPNJA PROIZVODA OD STRANE PRAVNIH OSOBA

Postupak kupnje Proizvoda putem IT za pravne osobe zahtijeva, da pravna osoba tijekom registracije odabere opciju „ja sam pravna osoba“ te upisuje porezni broj (PDV identifikacijski broj) društva.

Za pravne osobe i samostalne poduzetnike vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta, osim:

 • pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji;

 • reguliranje prava potrošača u vezi s materijalnim nedostacima;

 • reguliranje postupka izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova;

 • ukoliko tako nije određeno ovim Općim uvjetima.

Pravne osobe i samostalni poduzetnici imaju sva prava iz jamstva, izuzev prava na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji bez razloga u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, kao što to vrijedi za Kupce-fizičke osobe.

9. CIJENE PROIZVODA

Cijene Proizvoda u IT-u su izražene u eurima bez PDV-a. Cijene vrijede u aktivnim ponudama Prodavatelja te su podložne promjenama. Cijene se također formiraju na temelju posebnih ponuda, lansiranju novih proizvoda ili promotivnih kampanja.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene Proizvoda u IT bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti sniženje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje, akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

Unatoč iznimnim naporima da Prodavatelj osigura najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju, ali i u slučaju da se cijena Proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe (u razdoblju između primitka narudžbe u informacijskom sustavu Prodavatellja i slanja elektroničke poruke Kupcu sa naznakom „Potvrda narudžbe“), Prodavatelj će e-poštom obavijestiti Kupca o novoj cijeni. U navedenom slučaju, Kupac zadržava pravo obavijestiti Prodavatelja da ne želi kupiti naručeni Proizvod po izmijenjenoj cijeni ili može dati svoj pristanak na kupnju po izmijenjenoj cijeni, a o čemu će isti obavijestiti Prodavatelja elektroničkim putem u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti od strane Prodavatelja. Ako se Kupac ne odluči na kupnju po izmijenjenoj cijeni, Prodavatelj uklanja Proizvod čija se cijena promijenila iz narudžbe i vraća Kupcu sva eventualno uplaćena sredstva. Ako kupac da suglasnost za kupnju Proizvoda po izmijenjenoj cijeni elekroničkim putem, Prodavatelj mu šalje poruku e-pošte naslovljenu s „Potvrda narudžbe“ i time se smatra da je ugovor o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca zaključen.

10. PLAĆANJE

Sva kartična plaćanja će biti izvršena u eurima. Iznos za koji će biti terećen račun kreditne kartice Kupaca izračunava se eurima.

Mogući su sljedeći načini plaćanja prilikom kupnje u IT:

za pravne osobe i samostalne poduzetnike:

 1. Plaćanje predračunom – za sve kupce pravne osobe/organizacije

 2. Plaćanje kreditnom karticom (Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Diners, Maestro, UnionPay) – za sve kupce pravne osobe/organizacije.

Plaćanje kreditnom karticom podliježe sljedećim uvjetima:

 • uplatitelj (podaci u korisničkom računu) mora biti ista osoba ili organizacija kao i vlasnik kreditne kartice

 • nakon potvrde primitka narudžbe nije moguće mijenjati sadržaj narudžbe ili konačni iznos narudžbe, osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje Prodavatelja.

Za plaćanje kreditnom karticom plaćanje se vrši odmah nakon potvrde narudžbe i prije isporuke naručenog Proizvoda.

11. PREUZIMANJE I DOSTAVA PROIZVODA

Kupac može osobno preuzeti naručene Proizvode u jednoj od odabranih poslovnica Prodavatelja ili se naručeni Proizvodi mogu dostaviti na adresu Kupca navedenu prilikom registracije ili na neku drugu adresu koju je isti naveo u narudžbi.

Prodavatelj nudi dostavu Proizvoda na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Prodavatelj zadržava pravo odabrati ugovornu kurirsku službu ili uslugu pošte temeljem vlastite prosudbe, u skladu s volumenom, masom i sadržajem pošiljke, s obzirom na krajnju destinaciju iste, odnosno iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga kojeg je potrebno uzeti u obzir prilikom pojedinog slanja. Rizik oštećenja Proizvoda ili njene propasti prelazi na Kupca u trenutku uručenja pošiljke.

U slučaju da se Kupac odluči za osobno preuzimanje Proizvoda, prilikom narudžbe odabire i poslovnicu Prodavatelja u kojem želi preuzeti naručeni Proizvod. U tom slučaju, rizik oštećenja Proizvoda ili njene propasti prelazi na Kupca u trenutku preuzimanja pošiljke.

Rok za preuzimanje i dostavu različit je za Proizvode na zalihama i za Proizvode koje Prodavatelj nema na zalihama u vlastitom skladištu.

Procijenjeno vrijeme isporuke Proizvoda na zalihi:

 • Ako je narudžba predana najkasnije do 12 sati (pon – pet.), isporuka se očekuje:

  • do 15 sati slijedećeg radnog dana za Zagreb i okolicu

  • 2-3 dana po ostaloj Hrvatski

Rexel vrši besplatnu dostavu isključivo za web narudžbe iznad 200€. Dostava posebno teške ili gabaritne robe nije besplatna i posebno se naplaćuje. Posebno teškom ili gabaritnom robom se smatra roba čija širina, visina i duljina u zbroju prelaze 3000mm ili gdje je vrijednost robe manja od 100€/m3 i/ili 50€ /30kg. Trošak transporta za narudžbu manju od 200€ je 11€, ako roba nije teška ili gabaritna.

Procijenjeno vrijeme isporuke Proizvoda koji nisu na zalihi:

Prodavatelj će dostaviti naručeni Proizvod u očekivanom roku isporuke, o kojem će Kupac biti obaviješten odmah nakon primitka narudžbe u informacijskom sustavu Prodavatelja, a bit će naveden u poruci e-pošte naslovljenoj s „Potvrda narudžbe“.

U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku Kupac ovjerava te potpisuje primitak pošiljke. Potpisom primitka od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

12. RAČUN

Nakon dostave naručenih Proizvoda, Prodavatelj Kupcu šalje račun u pdf formatu, na adresu e-pošte Kupca. Kupac pristankom na ove Opće uvjete, daje svoju izričitu suglasnost da mu se račun ispostavi u elektroničkom obliku. U slučaju osobnog preuzimanja Kupac dobiva ispisanu fakturu za kupljene Proizvode prilikom preuzimanja.

Na računu je posebno navedena cijena i svi troškovi koji se odnose na kupnju te priložena Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.

Kupac ima pravo podnošenja prigovora na račun putem e-maila info@rexel.hr Prodavatelja. Prodavatelj je dužan u pisanom obliku elektroničkom poštom odgovoriti na prigovor Kupca u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.

Prodavatelj čuva elektroničku kopiju računa u svojoj bazi podataka koliko to zahtijevaju primjenjivi zakoni.

13. JAMSTVO

Proizvodi imaju jamstvo ukoliko je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je valjano uz poštivanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu.

Informacija o jamstvu navedena je i na Web stranici na kojoj je predstavljen Proizvod. Ako informacije o jamstvu nema, Proizvod nema jamstva ili podatak u ovom trenutku nije poznat. U tom se slučaju Kupac može obratiti Prodavatelju sa upitom.

Jamstvo Kupac ispunjava jamstvenim listom i računom.

Jamstvo za ispravnost kupljenog Proizvoda u skladu sa zakonom Kupcu je dužan osigurati proizvođač. Kupac jamstvo ispunjava izravno kod proizvođača ili njegova ovlaštenog servisa. Kupac može jamstvo ispuniti i kod Prodavatelja.

U slučaju da Proizvod za koji je izdano jamstvo proizvođača nije ispravan ili nema svojstva navedena u jamstvenom listu ili reklamnoj poruci, Kupac može najprije tražiti uklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u roku od 45 dana od dana kada je proizvođač, ovlašteni servisni centar ili Prodavatelj primio zahtjev za uklanjanje nedostataka od Kupca, proizvođač će besplatno zamijeniti Proizvod identičnim i novim.

Povrat Proizvoda obavlja se u skladu s uvjetima koje je proizvođač odredio u jamstvenom listu. Kupac ne snosi nikakve troškove u vezi povrata Proizvoda.

14. REKLAMACIJA

Prodavatelj jamči pravo povrata u slučaju neispravnog Proizvoda temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke, odnosno jamstva za ispravnost prodanog Proizvoda (jamstva proizvođača), ukoliko isto postoji.

Materijalni nedostaci

Glede materijalnih nedostataka, Prodavatelj je dužan predati Proizvod Kupcu u skladu s ugovorom o kupoprodaji i odgovoran je za materijalne nedostatke koje je isti imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja Proizvod kod ugovora o kupoprodaji sa fizičkom osobom-potrošačem prelazi na istog u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, Proizvod predan u posjed.

Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na istog u trenutku kada Proizvod bude predana u posjed prijevozniku.

Nedostatak postoji, ako:

 • Proizvod nema svojstva potrebna za njegovu normalnu upotrebu ili promet;

 • Proizvod nema svojstva potrebna za posebnu upotrebu zbog čega ga Kupac kupuje, a koje je Prodavatelju poznato, odnosno moralo bi mu biti poznato;

 • Proizvod nema svojstva ili odlike koje su izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane;

 • je Prodavatelj isporučio Proizvod koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka s detaljnim opisom u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca te mu omogućiti pregled Proizvoda. U slučaju skrivenog nedostatka Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.Svakako Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje Proizvoda.

Primjerenost Proizvoda za normalno korištenje provjerava se pomoću drugog ispravnog Proizvoda iste vrste, istodobno s izjavama proizvođača ili Prodavatelja, posebno u reklamiranju i prezentaciji Proizvoda, odnosno navodima na samom Proizvodu.

Kupac koji je uredno i pravodobno obavijestio Prodavatelja o nedostatku ima pravo zahtijevati od istog da:

 • ukloni nedostatak na Proizvodu ili

 • vrati dio uplaćenog iznosa razmjerno s pogreškom ili

 • zamijeni Proizvod s nedostatkom novim Proizvodom ili

 • izjavi da raskida ugovor, osim ako je nedostatak neznatan.

U slučaju postojanja nedostatka, Kupac je dužan vratiti Proizvod Prodavatelju u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti o postojanju nedostatka.

Kupac u svakom slučaju ima pravo zahtjevati od Prodavatelja naknadu štete, posebno naknadu troškova uklanjanja nedostatka, i predaje drugog Proizvoda.

Ukoliko je zahtjev o postojanju nedostatka Kupca osnovan, Prodavatelj će sporan Proizvod zamijeniti najkasnije u jednakom roku u kojem je isti bio isporučen. U slučaju da zamjena Proizvoda iz objektivnih razloga nije više moguća, Kupcu se može odobriti sniženje cijene Proizvoda sukladno umanjenoj vrijednosti uzrokovane postojanjem nedostatka.

U slučaju da je zahtjev o postojanju nedostatka Kupca neosnovan, Prodavatelj mora najkasnije u roku od 8 dana pisanim putem odgovoriti na zahtjev istog.

Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju.

Pravo pravnih osoba i samostalnih poduzetnika na priznavanje materijalnih nedostataka uređeno je Općim uvjetima prodaje Prodavatelja objavljenim na web stranici www.rexel.hr

15. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA U SLUČAJU REKLAMACIJE I JAMSTVA

Neovisno o opravdanosti reklamiranog Proizvoda, Prodavatelj neće priznati odgovornost za materijalni nedostatak istog, niti uvažiti jamstvo proizvođača ukoliko:

 • Kupac pravodobno ne dostavi pisanu obavijest o nedostatku;

 • Kupac pravodobno ne izvrši povrat Proizvoda s nedostatkom;

 • Kupac pravodobno ne izvrši povrat Proizvoda u cijelosti; sa svim sastavnim i/ili rezervnim dijelovima, potrošnim materijalom, kao i pratećom dokumentacijom (uputstva za upotrebu / sheme,i sl.).

Nadalje, Prodavatelj neće priznati odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda, niti uvažiti odgovarajuće jamstvo proizvođača ukoliko:

 • uz vraćeni Proizvod nije priložen odgovarajući račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list ukoliko je isti bio izdan;

 • datum na računu, odnosno jamstvenom listu jasno ukazuje na istek svih jamstvenih rokova i obveza Prodavatelja;

 • se serijski broj vraćenog Proizvoda ne podudara s izdanim računom ili jamstvenim listom;

 • se slijedom izvršene kontrole ustanovi da je nedostatak posljedica:

  • nepridržavanja od strane Kupca tvorničkih uputstava za montažu, rukovanje i održavanje Proizvoda,

  • nepažljivog, nemarnog ili nestručnog rukovanja,

  • neovlaštenih zahvata i preinaka,

  • neovlaštenog rastavljanja Proizvoda i vraćanja Prodavatelju u dijelovima,

  • korištenja neoriginalnog pribora i/ili potrošnog materijala, odnosno neoriginalnih rezervnih dijelova,

  • mehaničkih oštećenja nastalih krivnjom Kupca ili trećih osoba, životinja, te djelovanjem drugih predmeta,

  • oštećenja nastalih uslijed preniskog ili previsokog napona,

  • oštećenja nastalih uslijed vremenskih neprilika,

  • oštećenja nastalih uslijed više sile.

Prodavatelj neće zaprimiti pošiljku s reklamiranim Proizvodom, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:

 • ukoliko Kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o nedostatku i time nagovijestio povrat Proizvoda

 • ukoliko Kupac šalje robu kupljenu putem ovlaštenih distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Prodavatelj dobavljač, ali koje robu prodaju u svoje ime i za svoj račun, kao i putem ugovornih komisijskih partnera, što podrazumijeva povrat tom prodajnom mjestu;

 • ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje upakirani sadržaj.

Prodavatelj nije odgovaran za sadržaj mišljenja o Proizvodima koje su napisali posjetitelji. Prodavatelj nije odgovoran za informacije u mišljenju ili komentarima i otklanja svaku odgovornost koja proizlazi iz informacija navedenih u mišljenju ili komentarima.

16. ZAŠTITA I SIGURNOST

Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja u IT-u, u skladu s izvođačem s kojim ima sklopljen ugovor o pružanju usluga plaćanja putem interneta. Radi zaštite od zlouporabe platnih i kreditnih kartica Prodavatelj zadržava pravo provjeriti podatke povezane s narudžbom Kupca.

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve razumne sigurnosne mjere kako bi osigurao zaštitu svih podataka za plaćanje narudžbe Kupca. Prodavatelj ne odgovara za moguću krađu podataka, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Prodavatelj dobiva podatke koji se odnose na narudžbu Kupca. Ukoliko Kupac ne dostavi tražene podatke, to može utjecati na ispravno izvršenje njegove narudžbe. Ako se plaćanje ne izvrši zbog zlouporabe kreditne kartice, to će se dokumentirati. Prodavatelj će svako sumnjivo i neuobičajeno korištenje kreditnih kartica prijaviti nadležnim tijelima.

17. PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj sve osobne podatke Korisnika upotrebljava i pohranjuje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, uključujući Uredbu EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016.

Pravilnik o zaštiti podataka Prodavatelja dostupan je na: https://webshop.rexel.hr/hr/shop/zastita-podataka

Prodavatelj pohranjuje sljedeće osobne podatke koje Kupci pružaju u trenutku registracije ili narudžbe: ime i prezime, adresa e-pošte, kontakt-telefon, primarna adresa i adrese za dostavu, vrijeme i datum registracije, povijest komunikacije s Prodavateljem te ostale podatke koje Kupac unosi u obrazac na internetskoj stranici IT-a. Prodavatelj čuva IP adrese svih posjetitelja IT-a u zakonski propisanu vremenu. Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, bez prethodne privole Korisnika.

Spomenute osobne podatke Prodavatelj će upotrebljavati isključivo u poslovne svrhe, radi ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i druge potrebne komunikacije s Kupcem. Osim obavijesti vezanih uz narudžbu, Prodavatelj neće kontaktirati sa svojim Kupcima, osim ako Kupac da svoju privolu.

Prodavatelj će uz privolu Kupca, osobne podatke upotrebljavati radi direktnog marketinga i istraživanja kupovnih navika na temelju podataka o kupljenim Proizvodima i posljedično ciljanog marketinga. Kupac može u bilo kojem trenutku pisano zatražiti da Prodavatelj trajno ili privremeno obustavi upotrebu osobnih podataka i podataka o kupnji za spomenute svrhe.

Ukoliko na to pristane Kupac, oglasne elektroničke poruke Prodavatelja sadržavat će sljedeće elemente:

 • bit će označene jasno i nedvosmisleno kao oglasne poruke,

 • u njima će biti jasno vidljiv pošiljatelj,

 • u njima će biti jasno i nedvosmisleno navedeni uvjeti za primanje posebnih ponuda vezanih uz popuste, premije i darove,

 • jasno i nedvosmisleno će biti navedeni uvjeti za sudjelovanje u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Korisnik baze podataka je Prodavatelj i njegovi zaposlenici koji imaju pravo na upravljanje bazom. Radi provedbe programa, analize i raznih upita, Prodavatelj može surađivati s vanjskim partnerima s kojima je zaključilo odgovarajuće ugovore o zaštiti / obradi osobnih podataka.

Korisnik odgovara za zaštitu osobnih podataka osiguravanjem adrese e-pošte, korisničkog imena i lozinke te odgovarajuće softverske (antivirusne) zaštite svog računala.

18. RJEŠAVANJE SPOROVA

Prodavatelj poštuje mjerodavne propise te se maksimalno trudi ispunjavati dužnost osiguravanja učinkovitog sustava rješavanja prigovora. Prodavatelj uvijek nastoji rješavati moguće potrošačke sporove mirnim putem.

Kupac može podnijeti pisani prigovor na adresu e-pošte info@rexel.hr ili poštom na adresu Prodavatelja Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče sa naznakom „Povjerljivo“. Postupak rješavanje prigovora je povjerljiv.

Na sve prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ukoliko Prodavatelj ne prihvati prigovor Kupca, dužan je istog obavijestiti o razlozima za odbijanje priigovora te ga savjetovati o mogućnostima daljnjeg rješavanja sporova kako slijedi iz sljedećeg stavka.

U slučaju da je Kupac pravna osoba, te nije zadovoljan odlukom Prodavatelja o pritužbi, može:

 • podnijeti tužbu pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

Prodavatelj može podnijeti tužbu protiv Kupca i u mjestu gdje Kupac ima registrirano sjedište društva, odnosno prebivalište.

Rexel d.o.o., Siječanj 2020. godine

tips_and_updatesRexel akcije i novosti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.


Kontaktne informacije
Sve cijene su u eurima i s PDV-om.